Spring til indhold
ForsideUndervisning

Prægraduat undervisning

Almen medicin er et klinisk medicinsk fag, som omhandler uvisiterede og kroniske sygdomme og symptomers forekomst, forebyggelse, diagnostik, visitering og behandling i sundhedssystemets første linje.

Det er målet med undervisningen at give den medicinstuderende en forståelse for fagets karakteristika. Herunder give færdigheder til at håndtere de uvisiterede helbredsproblemer såvel som kroniske sygdomsforløb, som patienter kontakter den praktiserende læge med. Den studerende skal kunne gennemføre en konsultation med teoretisk fundament i patientcentreret medicin og integrere tidligere lært viden for dermed at være i stand til at virke i kliniske basisuddannelsesstillinger.

Den medicinstuderende møder almen medicin dels gennem 15 dages ophold i almen praksis, hvor den studerende skal fungere i lægerollen og have egne patienter, og dels gennem teoretisk undervisning. Klinikophold og undervisning er fordelt på 1./2. semester samt 6. semester på kandidatdelen af medicinstudiet. 

Undervisning i almen medicin på 1. eller 2. semester

Ved starten af kandidatdelen på enten 1. eller 2. semester skal den studerende have undervisning i Almen Medicin i 3 uger. I de tre uger, skal de skiftevis have 4 dages teoretisk undervisning og 10 dages ophold i en almen praksis. Undervisningen afsluttes med en gruppeeksamen den sidste dag i forløbet. Eksamen afholdes på universitetet, hvor de studerende tager afsæt i egne optagelser fra konsultationer, som de har lavet undervejs i deres klinikophold.

Klinikopholdene på 1. og 2. semester afvikles i 3-ugers rul i løbet af både forårs- og efterårs-semester. For efterårssemesteret gælder at undervisning i almen medicin starter i uge 38 og slutter i uge 2, og på forårssemesteret start undervisningen i uge 8 og slutter i uge 23.

Undervisning i almen medicin på 6. semester

På sidste og afsluttende semester af medicinstudiet har de studerende endnu engang undervisning i almen medicin. Undervisningen består af 5 dage med teoretisk undervisning på universitetet, hvor de undervises af praktiserende læger og 5 dage i et klinisk ophold i en almen praksis.

Undervisningen afsluttes med en eksamen afholdt i almen praksis.

De 5 dages klinikophold på 6. semester afvikles som regel i løbet af maj og juni. Fordelt på tre hold er ca. 140 studerende fra semesteret på skift i et klinikophold i almen praksis af en uges varighed.

Er du interesseret i have studerende i klinikophold? - opgaven som praksislærer

Lægerne og personalet, som har studerende i et praksisophold, kalder vi for praksislærere. Det gør vi, fordi det er vigtigt at den studerende stifter bekendtskab med alle opgaverne i almen praksis under deres klinikophold – også klinikpersonalets. 

Din praksis er meget velkommen til at være med!

Det forventes blot, at du tager godt imod den kommende kollega. Opgaven er at vise dit arbejde frem og introducere den studerende til livet og opgaverne i almen praksis – også til det, vores personale laver.

Uddannelseslæger (fase tre) må gerne bidrage til supervisionen af de studerendes klinikophold.

Kontakt sekretær for almen medicin, Lise Brinkmann på mail lvb@dcm.aau.dk.

Eksamen

Eksamen i Almen Medicin på 6. semester foregår i en almen praksis et sted i Region Nordjylland, og består af en konsultation med en patient, den studerende ikke kender, som henvender sig med et almindeligt forekommende problem i almen praksis.

Konsultationen overværes af eksaminator og censor, som er til stede i konsultationslokalet. Eksaminationen finder sted, når patienten har forladt konsultationen, og den studerende har skrevet et PSOAP journalnotat. Den studerende skal ved eksamen kunne demonstrere de færdigheder, de har tilegnet sig i løbet af det teoretiske forløb og de kliniske ophold – herunder de færdigheder, der er trænet som led i supervisionen af egne konsultationer.

For de fleste studerende er denne eksamen også den dag, hvor de bliver læger. 

Skal din praksis være eksamenssted?

Kontakt Lise Brinkmann (lvb@dcm.aau.dk) for at blive skrevet på vores liste over mulige eksamenssteder. I god tid inden eksamen afholdes, kontakter vi jer – hvis I står på listen – for at høre, om I har mulighed for at lægge praksis til eksamen det pågældende år. Eksamen foregår som regel i slutningen af juni.

Undervisningsmateriale

Kontaktpersoner