AAU logo

CAM AAU

Registreredes rettigheder

Når Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, herefter kaldet FEA, behandler oplysninger om dig som led i et forskningsprojekt, har du som projektdeltager (også kaldet ”registreret”) en række rettigheder. Disse beskrives i følgende afsnit.

 

Oplysningspligt

Ved indsamling af dine personoplysninger gælder en oplysningspligt. Denne oplysningspligt indeholder bl.a.:

  • FEAs identitet og kontaktinformation, herunder FEAs databeskyttelsesrådgiver
  • formålet med og hjemmelsgrundlaget for behandlingen,
  • hvem der modtager oplysningerne (herunder eksterne, hvis det er tilfældet),
  • hvor længe oplysningerne opbevares (frist eller kriterier for sletning), og
  • oplysninger om dine rettigheder.

Oplysningerne skal gives skriftligt og i et let forståeligt sprog.

Hvis FEA på et senere tidspunkt ønsker at behandle dine personoplysninger til andet formål end dét, som de oprindeligt er indsamlet til, skal du oplyses om det nye formål, inden vi går i gang med viderebehandlingen.

Selve resultaterne af undersøgelserne kan dog anvendes til andre formål end forskning og statistik, hvis det af resultaterne ikke er muligt at identificere dig som enkeltperson. Der må med andre ord ikke være tale om personoplysninger, hvis oplysninger fra projektet skal anvendes til andre formål end forskning og statistik.

Når forskningsprojektet afsluttes, sletter eller anonymiserer FEA alle personoplysninger om dig. Fuldstændigt anonymiserede oplysninger er ikke omfattet af de databeskyttelsesretlige regler, og oplysningerne må derfor fortsat opbevares og anvendes. Med fuldstændigt anonymiserede oplysninger menes oplysninger, som ikke af nogen kan tilbageføres til enkelte personer. 

 

Personoplysninger indhentet hos tredjepart

Hvis dine personoplysninger indsamles hos tredjepart og ikke direkte hos dig, f.eks. hos lægeklinik eller sygehus, skal vi stadig opfylde ovenstående oplysningspligt, men tillige også oplyse dig om de berørte kategorier af personoplysninger, vi vil behandle.

Ved indsamling af dine personoplysninger hos tredjemand, skal oplysningspligten opfyldes senest en måned efter, at indsamlingen har fundet sted.

 

Undtagelser ved videnskabelig eller statistisk behandling af personoplysninger

Følgende rettigheder finder ikke anvendelse for undersøgelser, hvor oplysningerne udelukkende behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed:

  • Den registreredes indsigtsret.
  • Retten til berigtigelse.
  • Retten til begrænsning af behandling.
  • Retten til indsigelse1.

 

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til deltagelse i forskningsprojektet tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, betyder det, at FEA ikke indsamler nye oplysninger om dig, men det berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen2.    

 

Ret til at blive glemt/slettet

Da fortsat behandling af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet samt til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål3, har du som registreret ikke ret til at få slettet dine personoplysninger, da det sandsynligvis vil betyde, at det vil umuligt eller i alvorlig grad hindre gennemførelsen af forskningsprojektet.

 

1 https://www.datatilsynet.dk/emner/forskning-og-statistik/generelt-om-forskning-og-statistik/
2 Databeskyttelseslovens § 10 samt Databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3
3 Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra i) og j) samt artikel 89, stk. 2

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål angående dine rettigheder som deltager i et forskningsprojekt, er du velkommen til at kontakte vores DPO Jette Kolding Kristensen på jkk@dcm.aau.dk.