CAM AAU

Lundbeckfondens Scholarstipendier i Almen Medicin

Ansøgningsfrist er lørdag d. 1. juni 2024

Et forskningsforløb i almen medicin under medicinstudiet giver den studerende ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø og få øget indsigt i almenmedicinsk forskning. En bevilling fra Lundbeckfonden gør det igen muligt at udbyde scholarstipendier i almen medicin til medicinstuderende – til forskningsforløb af seks til tolv måneders varighed.
 

Krav til ansøgning

Forskningsprojektets hovedtema skal være inden for det almenmedicinske område og have relevans for almen praksis i Danmark. Både epidemiologiske, kliniske og kvalitative projekter kan komme i betragtning.

Stipendiet skal ansøges af projektets hovedvejleder, som skal have en akademisk tilknytning til et af de fire medicinske fakulteter i Danmark og opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for den studerende. Der skal på ansøgningstidspunktet være rekrutteret en medicinstuderende til projektet. Projekter skal påbegyndes senest februar 2025. Af ansøgningen skal det fremgå, hvilke opgaver og dele af projektplanen, som varetages af den studerende.
 

Bedømmelse af ansøgninger

Stipendier kan uddeles til kvalificerede ansøgere fra alle landets fire medicinske fakulteter.

I bedømmelsen af ansøgningerne indgår følgende parametre:

 • Projektets kvalitet herunder projektets originalitet, væsentlighed og metodernes egnethed
 • Ansøgergruppens kvalifikationer
 • Projektets gennemførlighed herunder sandsynligheden for at projektet kan gennemføres inden for den angivne tidsramme.

Herudover tages i bedømmelsen hensyn til den geografiske fordeling af stipendiater og repræsentation af forskellige forskningsområder.

Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter fra de fire almenmedicinske forskningsmiljøer samt DSAM’s Forskningsudvalg.
 

Bevilling

Stipendiebevilling skal administreres af forskningsenhed, universitet eller hospitalsafdeling.  Der kan søges om op til 140.000 kr. til et helårsstipendium: 120.000 kr. til lønudgifter og 20.000 kr. til finansiering af projekt. Ved kortere forskningsforløb sker proportional finansiering (f.eks. kan ved seks måneders forløb søges om 60.000 kr. til lønudgifter og 10.000 kr. til finansiering af projekt)..                                                                                                                                                                      

Ansøgning

Ansøgningen skal udarbejdes på dansk eller engelsk i ansøgningsskema til Lundbeckfondens Scholarstipendier i almen medicin og vedlægges følgende bilag:

 • Vejleders CV (maks. 1 A4 side)
 • Studerendes CV (maks. 1 A4 side)
 • Udførlig projektbeskrivelse (maks. fem A4 sider 12 pitch, 1½ linjeafstand, inklusiv figurer og tabeller og eksklusiv referencer). Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, hypoteser, datamateriale, metoder, organisation og tidsplan.

Ansøgningsskema kan hentes her eller rekvireres ved administrativ medarbejder Line Maj Jensen (lmj@dcm.aau.dk).

Ansøgning og bilag skal sendes i ÉN samlet pdf-fil til: lmj@dcm.aau.dk. Alle ansøgninger og bilag opbevares til efter afholdelse af møde i bedømmelsesudvalget. Ansøgninger (og bilag), der ikke tildeles scholarstipendier, slettes efter mødet. Ansøgninger (og bilag), der bevilliges scholarstipendier, opbevarer vi til den samlede afrapportering til Lundbeckfonden har fundet sted for alle de med bevillingsrunden støttede projekter. Herefter slettes materialet.

Ved spørgsmål kan tages kontakt til professor Martin Bach Jensen (mbj@dcm.aau.dk).

Bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget består af:

 • Professor Martin Bach Jensen, repræsentant for det almenmedicinske miljø i Aalborg (formand)
 • Professor Per Kallestrup, repræsentant for det almenmedicinske miljø i Aarhus
 • Professor Jens Søndergaard, repræsentant for det almenmedicinske miljø i Odense
 • Professor John Brodersen, repræsentant for det almenmedicinske miljø i København
 • Praktiserende læge Troels Mengel-Jørgensen, formand for forskningsudvalget ved DSAM
 • Repræsentant fra Lundbeck er tilknyttet udvalget.

Bedømmelsen foretages af bedømmelsesudvalget kort tid efter ansøgningsfristen.

Afrapportering

Det er en forudsætning for tildeling af scholarstipendie, at der senest tre måneder efter den angivne projektperiodes afslutning indsendes en kort afrapportering til fonden på mail (lmj@dcm.aau.dk). Afrapporteringen skal omhandle forløb og resultater af stipendieperioden. Desuden skal angives evt. publikationer (vedhæftet/med link), der er udarbejdet under/som følge af stipendieperioden, og aktiviteter, f.eks. afholdte præsentationer.